wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE » CID 2000 10 kg - preparat do dezynfekcji systemów pojenia
CID 2000 10 kg - preparat do dezynfekcji systemów pojenia

CID 2000 10 kg - preparat do dezynfekcji systemów pojenia

CID LINES

Dostępność:Dostępny

Czas wysyłki:24 godziny

Koszt wysyłki:od 16,00 zł Dostępne formy wysyłki dla oglądanego produktu:Kurier DPD - 16,00 zł
Kurier DPD - płatność przy odbiorze - 18,00 zł
Odbiór osobisty - 0,00 zł

Stan produktu:Nowy

Cena brutto: 398,52 zł

Cena netto: 369,00 zł

Ilość: szt.
Dodaj do koszyka

  • Opis produktu
  • Zagrożenia
  • Do pobrania (4)
  • Recenzje produktu (0)

CID 2000 10 kg - preparat przeciwko drobnoustrojomCID 2000 jest skutecznym preparatem działającym przeciw wszystkim drobnoustrojom i ich zarodnikom. Mechanizm jego działania polega na utlenianiu i oczyszczeniu oraz obniżeniu pH wody. Uwalnianie się dużej ilości tlenu w obecności substancji organicznych prowadząc do szybkiej dezaktywacji drobnoustrojów tworzących biofilm poprzez ich utlenianie, rozmiękczanie, odklejanie od podłoża prowadząc do łatwego ich usunięcia. Obniżenie pH wody (zakwaszenie) prowadzi do bezpośredniego ograniczenia rozwoju drobnoustrojów.
skuteczny w szerokim zakresie pH, detoksykuje, deodoruje (usuwa nieprzyjemny zapach) i oczyszcza wodę,
całkowicie usuwa biofilm (pozostałości organiczne i nieorganiczne), regularne stosowanie zapobiega osadzaniu się wapnia i żelaza w systemach pojenia,
stosowanie preparatu gwarantuje doskonały stan biologiczny środowiska,
zwiększa pobieranie wody prowadząc do polepszenia stanu zdrowotnego, zwiększenia przyrostów, lepszego wykorzystania paszy,
nie odkłada się w mięsie - możliwość stosowania do ostatniego dnia chowu.


 

CECHY

  • zapach lekko octowy
  • pH dla 1% roztworu : 3,7 ; pH dla 100% : <1
  • punkt krzepnięcia : -30°C​


 

STOSOWANIE

Przed użyciem CID 2000 zaleca się umyć system preparatem TORNAX AGRO.
Pomiędzy zasiedleniami dla całkowitego oczyszczenia i dezynfekcji systemu pojenia:
stosować 2% roztwór CID 2000
czas kontaktu : 4-6 godzin
następnie przepłukać obficie czysta wodą

W celu zakwaszenia i sanityzacji wody pitnej:
Stosować CID 2000 w stężeniu 300-400 ml (0,03-0,04%) na 1000 l wody pitnej 2-3 dni w tygodniu co drugi dzień lub przez 3 kolejne dni,
Lub stosować CID 2000 w stężeniu 100 ml na 1000 l wody przez 6 dni w tygodniu, następnie siódmego dnia zastosować 1000 ml na 1000 l wody pitnej.

Permanentnie (w cyklu ciągłym) do uzdatniania wody pitnej w zależności od gatunku zwierząt w ml / 1000 litrów wody pitnej: -brojlery, kaczki, króliki: 100-200 ml; -indyki: 100-250 ml; -kury nieśne: 80-150 ml; świnie: 150-400 ml; bydło 100-250 ml


 

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

 

 

Uwaga

Od dnia 1 lutego 2021 roku obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1148 w sprawie wprowadzenia do obrotu i stosowania prekursorów materiałów wybuchowych. Rozporządzenie ma na celu zapewnienie lepszej kontroli substancji chemicznych i produktów, które mogą zostać wykorzystane w sposób niezgodny z prawem do produkcji materiałów wybuchowych.


Przy zakupie należy pobrać i wypełnić "Oświadczenie Klienta".
Do pobrania:

 

*Wypełnione oświadczenie należy wysłać nam na nasz e-mail.*

ZAGROŻENIA
Klasyfikacja substancji lub mieszaniny


Klasa zagrożenia i kategoria według Rozporządzenia (WE) 1272/2008 (CLP):
Org. Perox. D, Nadtlenki organiczne typ D, H242 Ogrzanie może spowodować pożar
Acute Tox. 4 (Oral), Toksyczność ostra (droga pokarmowa), kategoria zagrożenia 4, H302 Działa szkodliwie po połknięciu
Acute Tox. 4 (Inhalation), Toksyczność ostra (przy wdychaniu), kategoria zagrożenia 4, H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania
Skin Corr. 1A, Działanie żrące/drażniące na skórę, kategoria zagrożenia 1, podkategoria 1A, H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu
STOT SE 3, Działanie toksycznie na narządy docelowe – narażenie jednorazowe, kategoria zagrożenia 3,działanie drażniące na drogi oddechowe, H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych
Aquatic Chronic. 1, Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – zagrożenie przewlekłe, kategoria 1, H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki

Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodnie z Rozporządzeniem (WE) 1272/2008 (CLP):
Piktogramy wskazujące rodzaj zagrożenia:
alt    alt    alt     alt
     GHS02              GHS05              GHS07               GHS09

Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H242 Ogrzanie może spowodować pożar
H302+H332 Działa szkodliwie po połknięciu lub w następstwie wdychania
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu
H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy
P260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P221 Zastosować wszelkie środki ostrożności w celu uniknięcia mieszania z innymi materiałami zapalnymi
P304+P340+P310+P320 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść
poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. Natychmiast skontaktować się
z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. Pilnie zastosować określone leczenie.
P301+P330+P331+P310+P321 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. Zastosować określone leczenie.
P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.

Zawiera: Kwas nadoctowy, nadtlenek wodoru, kwas octowy.

Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.

Klienci zakupili także
RAPICID 5L - preparat dezynfekujący

RAPICID 5L - preparat dezynfekujący

320,00 zł brutto296,30 zł netto
TORNAX AGRO 10 KG - preparat myjący

TORNAX AGRO 10 KG - preparat myjący

163,59 zł brutto133,00 zł netto
Pozostałe produkty z kategorii
CID CLEAN 5L - preparat do dezynfekcji

CID CLEAN 5L - preparat do dezynfekcji

161,19 zł brutto149,25 zł netto
BEST FOG 5L WZMACNIACZ MGŁY

BEST FOG 5L WZMACNIACZ MGŁY

110,00 zł brutto89,43 zł netto
MATA DEZYNFEKCYJNA 100 x 60 x 4 cm + VIROCID 1 L

MATA DEZYNFEKCYJNA 100 x 60 x 4 cm + VIROCID 1 L

178,00 zł149,00 zł brutto121,14 zł netto
Newsletter

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.  

Oprogramowanie sklepu shopGold.pl